1. Numune alma veya taşıma işlemleri müşteri tarafından yapıldığı durumda, analiz şartlarına uygun şekilde numune alma, numunenin laboratuvara kabulüne kadar geçen sürede taşınması, ambalajlanması ve muhafazası işlemleri müşterinin sorumluluğundadır.
 2. Numune kabul ve raporlama sorumlusu tarafından laboratuvara numunenin kabulü gerçekleştirilir.
 3. Laboratuvar hizmetlerimizde “Taşeron laboratuvar” kullanılmamaktadır.
 4. Karar Kuralı: Deney sonuçları ile ilgili uygunluk beyanı (uygundur veya uygun değildir) verildiğinde, eğer mevzuatta geçerli bir karar kuralı var ise bu karar kuralı uygulanır, mevzuatta geçerli bir karar kuralı yok ise ölçüm belirsizliği değeri ‘Basit Karar Kuralına’ göre değerlendirilir ve sonuçlar güven düzeyi ve ölçüm belirsizliği eklenip çıkarılmadan olduğu gibi raporlanır. Aksi taleplerin Analiz Formunun sonunda yer alan “Raporda İstenen İlave Talep” kısmında belirtilmelidir.
 5. Laboratuvarımız sözleşmeye konu faaliyetlerinden doğan sonuçları, ticari ve istatistiki bilgileri, taraflar arasındaki yazılı ve sözlü bilgi akışını, Müşterinin yazılı ön onayı olmaksızın, hiçbir yolla veya şekilde açıklamayacaktır. Ancak Müşterinin faaliyetleri ile ilgili bilgileri, yürürlükteki kanunlar, yönetmelikler veya kurallar gereği resmi olarak sormaya yetkili üçüncü şahıslara açıklaması gerektiği durumlarda; yasal otorite; müşterinin haberi olmadan müşteriye dair bilgilere ulaşmak isterse, bilgilerin paylaşıldığı ile ilgili hususta kanun yasakladığı durumlarda, müşteriye bilgi verilmez. Kanun yasaklamadığı durumlarda müşteriye bilgi verilir.
 6. Müşteri dışındaki (ör. şikâyetçi, Bakanlık vb.) kaynaklardan elde edilen müşteri hakkındaki bilgiler ve kaynak, bilgilerin sağlayıcısı kaynak tarafından onaylanmadığı müddetçe müşteriyle paylaşılmayacaktır.
 7. Numune kabul kriterlerine uymayan bir numune geldiği zaman, eğer müşteri numunenin çalışmasını istiyor ise, şartlı Kabul yapılarak, hangi sonuçların sapmalardan etkilenebileceği Feragat Beyanı Formunda belirtilir ve Feragat Beyanı Formu müşteriden ıslak imzalı veya mail yolu ile taranmış olarak talep edilir. Feragat alınamadığı takdirde numune analiz işlemine alınmamaktadır.
 8. Ölçüm sonuçları söz konusu ürünün SÜBİTAM tarafından onaylandığı anlamında kullanılamaz.
 9. Analiz ücretinin yatırılmasına müteakip analize başlanır. Formun geçerlilik süresi 7 gündür, bu süre zarfında analiz ücretinin yatırılmaması ya da numunenin teslim edilmemesi halinde talep dikkate alınmaz.
 10. Yapılan analiz sonuçlarına itiraz edildiğinde çıkan sonuçlar ilk sonuçları doğrularsa tekrar analiz ücreti alınır.
 11. Analiz raporu analiz laboratuvarının yazılı onayı alınmadan çoğaltılamaz. Raporun elden teslim alınması durumunda, alan kişinin kimliğini ibraz etmesi zorunludur.
 12. Analiz sonuçları sadece laboratuvara gelen numuneye aittir.
 13. Ücretlere %18 KDV dahil değildir.
 14. Analiz Raporuna İtiraz Süresi Rapor Çıkış Tarihinden İtibaren 30 Takvim Günüdür. Analizin bitiminde numunenin iade alınması durumunda Analiz Raporuna itiraz hakkı ortadan kalkar.
 15. Müşteri tarafından başka şekilde talep edilmediği takdirde artan numunelerin laboratuvarda saklama süresi rapor tarihinden itibaren 7 gündür. Bu süre sonunda laboratuvardan iade alınmayan numuneler tasfiye edilir. Raporlara itiraz süresi numune saklama süresi kadardır.