EN

SÜBİTAM'ın Amacı

Üniversitemizdeki temel ve uygulamalı alanlardaki AR-GE faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek, farklı kişi ve cihazlardan kaynaklanan farklı analiz sonuçlarını merkezi örgütlenmeyle daha standart ve doğru hale getirmek,


Rekabete dayalı, yaratıcı ve verimli bir araştırma ortamı oluşturmak,
Üniversitedeki bilimsel faaliyetleri nitelik ve nicelik yönünden arttırmak,


Merkezin ihtiyaç duyduğu elemanların yurtiçi ve dışında eğitimini sağlamak,


Üniversite bünyesindeki mevcut fakülte ve yüksekokullar arasındaki organik bağları güçlendirmek ve imkanların birimler arası ortak kullanıma açılmasını sağlamak,


Temel ve uygulamalı bilimlerde ülke ve bölge ihtiyaçları doğrultusunda öncelikli araştırma projeleri üretmek,


Bölge sanayinin üniversite ile ilgili ilişkilerinde deneyimli ve uzmanlaşmış bir birim oluşturarak yol gösterici olmak,


Çevre, Sağlık, Eğitim ve Endüstriye ilişkin temel ve uygulamalı alanlarda araştırmalar yapmak ve sonuçların sanayiye aktarılabilmesi için gerekli tüm aşamalarda hizmet vermek,


Merkezin çalışma kapsamına giren konularda kurs, seminer, sempozyum gibi ulusal/uluslararası bilimsel toplantılar ve eğitim etkinlikleri düzenlemek.Hakkımızda