EN

Faaliyet Alanımız

Üniversite bünyesinde mevcut her türlü araç, gereç, cihaz ile birlikte araştırma laboratuvarı, uygulama ve araştırma merkezi ile benzer birimler arasındaki ilişkilerde eşgüdümü sağlamak, geliştirmek, güçlendirmek ve bunların AR–GE olanaklarının birimler arası kullanıma açılmasını sağlamak,

Üniversite birimlerinin ortak ihtiyacı olan ileri araştırma düzeneklerini temin ederek, Üniversite bünyesinde veya Merkeze bağlı olarak kurulan AR–GE birimlerinde ortak kullanıma sunmak,

AR–GE faaliyetlerinin ortak ihtiyaçları olan altyapıyı oluşturmak, bu amaçla merkez laboratuvarı, alet bakımı, onarım, yapım, ayar ve benzeri hizmetleri verebilecek atölyeleri kurmak,

Bilim ve teknoloji alanında gelişmeye katkıda bulunmak ve endüstriye ilişkin temel bilim sorunlarını çözümlemek üzere araştırmalar yapmak, kalkınma planlarının ön gördüğü alanlarda gelecekte karşılaşılabilecek araştırma sorunlarına çözüm yolları aramak,

Araştırma sonuçlarının uygulanmasına yardımcı olmak, araştırma sonuçlarını endüstriye duyurmak, gerektiğinde uygulama planları yapmak, yeni bir malzeme, mamul veya prosesin üretim aşamasına geçmesi için zorunlu teçhizat, sistem ve spesifikasyonları tespit etmek ve pilot tesisler kurmak,

İmalat ve işletmede karşılaşılan teknolojik güçlüklerde danışmanlık yapmak, işlem zinciri, malzeme ve ürünlerdeki özelliklerin saptanmasına ve kontrolüne, hata nedenlerinin giderilmesine, malzeme ve ürünlerin programlama ve bilgi işlem çalışmalarına yardımcı olmak,

Yurt içindeki ve dışındaki ilgili kamu ve özel araştırma kuruluşları ve merkezleri ile işbirliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak, ileri teknoloji projeleri için finans kaynakları teminine çalışmak,

Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik sonuçlara ulaşacaklara öncelik vermek üzere etik kurallar içerisinde, temel ve uygulamalı bilimlerle ilgili araştırma projelerini desteklemek ve uygulamak,

Araştırıcıların araştırma yapmalarına engel oluşturan durumları imkanlar dahilinde ortadan kaldırmak,

Merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt içinde ve dışında yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, yurt dışından bu amaçlarla geleceklere olanak hazırlamak, öneriler geliştirmek,

Bilim ve teknoloji alanında ün yapmış araştırıcıların Üniversite bünyesinde istihdam edilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

Karakterizasyon, standardizasyon ve kalite kontrolü amacı ile gerekli analiz, test, ölçüm ve tetkikleri yapmak; bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gitmek,

Merkezin çalışma alanlarına giren konularda ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum, kongre ve konferans gibi bilimsel toplantılar düzenlemek,

Merkezin çalışma alanına giren konularda yayınlar yapmak, yurtiçi ve yurtdışı araştırmacılarla ortak proje ve bilimsel çalışmalar yapmak,

Merkezin çalışma alanına giren konularda kurslar düzenleyerek, katılımcılara katılım belgesi ve sertifika vermek,


Hakkımızda